TUSVÁNYOS 26Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány

A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány független, közhasznú szervezet, melynek célja a hazai és más Európában élő etnikai és nemzeti kisebbségek támogatása, különös tekintettel a határon túli magyarok segítésére. Alapítványunk hozzá kíván járulni a közép-és kelet-európai nemzeti kisebbségek hatékonyabb védelméhez.
Honlap: prominoritate.hu

Magyar Ifjúsági Tanács

A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) a romániai magyar ifjúság érdekegyeztető, érdekvédelmi és -képviseleti testülete. A MIT a romániai magyar országos (szakmai, vallásos és más) ifjúsági szervezeteket tömöríti. A MIT tagjai kizárólagosan civil, tehát nem politikai ifjúsági szervezetek, azonban esetenként időszerű társadalmi és politikai kérdésekben is állást foglalnak.
Honlap: mitesek.net


Partnerek

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács jogi személyiség nélküli közéleti mozgalom. Az EMNT alapvető célja az, hogy hozzájáruljon az erdélyi magyar nemzeti közösség törekvéseinek megvalósításához, jogainak és érdekeinek védelméhez, a civil szféra, a demokrácia, a jogállamiság és a politikai pluralizmus megszilárdulásához, a régiók gazdasági, szociális, kulturális és intézményi fejlődéséhez.


Jakabffy Elemér Alapítvány

A Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjteménye (továbbiakban JEAKGy) célja egyrészt szeminárium- és olvasótermi szolgáltatás (25-30 férőhely), másrészt egy olyan dokumentációs központ, politológiai és jelenkor-történeti háttérintézmény kialakítása, amely a romániai magyar kisebbség történetére, valamint a rendszerváltás utáni időszakra nézve gyűjti és szolgáltatja az információkat kutatóknak és tudományos intézményeknek, civil szervezeteknek. A JEAKGy a kolozsvári magyar társadalomtudományi kutatás és képzés dokumentációs hátterét teremti meg rendszeres kutatási munkamegbeszélések, előadások és továbbképzések szervezésével, valamint kézirattárának, folyóirat-gyűjteményének és társadalomtudományi kézikönyvtárának folyamatos bővítése és kutathatóvá tétele által.
Honlap: jakabffy.ro

Fidelitas

A Fidesz ifjúsági társszervezeteként, egy új nemzedék képviseletében alakult meg a Fidelitas 1996-ban. A markánsan jobbközép irányultságú nemzedéki tömörülést már a rendszerváltás után eszmélő nemzeti szabadelvű, konzervatív és kereszténydemokrata gondolkodású diákok hozták létre. A Fidelitas mára már a legnagyobb jobbközép politikai ifjúsági szervezetté nőtte ki magát: több száz csoportjában tízezer fiatal tevékenykedik. A Fidelitas egy ifjúsági és politikai közösség is, azok akik itt ismerkedtek meg a közélettel mára az Európai Parlamentben, a Magyar Országgyűlésben és több, mint száz önkormányzatban szolgálják az embereket.
Honlap: http://www.fidelitas.hu
Facebook: http://www.facebook.com/fidelitas.hu
Twitter: http://twitter.com/fidelitashu

Udvarhelyi Fiatal Fórum - UFF

Az Udvarhelyi Fiatal Fórum – UFF a generációs alapú programkínálat mellett helyi, országos és nemzetközi szinten is képviselheti a magyar ifjúság sajátos érdekeit. Az UFF-nak köszönhetően Székelyudvarhelyen rendszeres ifjúsági programszolgáltatás, szervezett ifjúsági közéleti tevékenység létezik, több mint 20 éve. A többször megújult szervezetnek sikerült egy olyan programcsomagot kialakítania, amely egyaránt tartalmaz úgy kisebb rendezvényeket, mint városi, vagy erdélyi szintű nagyobb programokat is. Ezek már hagyományértékűek, legtöbbjük a szervezettel egyidős. Tevékenységünkről, múltunkról és terveinkről bővebben olvashattok a www.uff.ro honlapon.
 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése. Küldetése a Versenyképes, minőségi oktatás és kutatás biztosítása, az erdélyi magyar oktatás hagyományainak folytatása. A 2001-ben indított oktatás jelenleg 3 helyszínen, 4 karral, közel 2000 hallgatóval folyik.

Partiumi Keresztény Egyetem

A Partiumi Keresztény Egyetem az erdélyi magyar nyelvű felsőoktatás évszázados hagyományainak folytatója, a romániai magyarságnak az 1989-es változások után létrehozott első önálló, akkreditált egyeteme. a Partiumi Keresztény Egyetem Chartája a tudatosan vállalt keresztény értékrendben és magyar szellemiségben, valamint a magyar felsőfokú oktatás évszázados hagyományaiban jelöli meg azt az alapot, amelyre felépíthető egy, a XXI. század követelményeinek megfelelő, modern és versenyképes egyetem. A Partiumi Keresztény Egyetem intézményi akkreditációját a román parlament két háza által megszavazott, 2008. október 21-én kiadott 196-os számú törvény szentesítette.

Bálványos Intézet

A Bálványos Intézet egyfajta nemzetpolitikai műhely, amely 2010-ben, a Tusványos intézményesítéseként jött létre. Az intézet a nemzeti érzelmű, közélet iránt érdeklődők összefogását tűzte ki célul. Fő célja, hogy Tusványos szellemiségét az egész évre kiterjesztve a romániai magyar politika és a nemzetpolitika amolyan „think tankje” legyen, egyaránt felvállalva az önkormányzati vezetők és a fiatalok közéleti-politikai képzését.

Partitipatio Alapítvány

Integratio Alapítvány

Az Integratio Alapítvány 2000-ben jött létre, az Európai Unióval, az integráció kihívásaival kapcsolatos tudományos, tájékoztató, oktatási, képzési, továbbképzési feladat ellátása, főleg a régió magyar kisebbségének integrációja céljából. Alapítványunk különös figyelmet szentel az emberi és kisebbségi jogok kérdésének. Sajátos tevékenységei révén az EU-ba integrált, alapértékeit tiszteletbentartó társadalom feljődéséhez szeretne hozzájárulni. Az Integratio Alapítvány feladatának tekinti a tehetséges diákok, fiatalok támogatását. Ezt saját programok, ösztöndíjak és támogatások révén teszi meg.

Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége

A Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége – MISZSZ (Uniunea Organizaţiilor de Tineret Maghiare din România – Union of Hungarian Youth Organizations of Romania) 1990-ben alakult, miután a ’89-es fordulat lehetővé tette a demokratikus intézményrendszer hazai kialakulását. A gyorsan szaporodó helyi magyar ifjúsági szerveződések szükségesnek látták egy közös képviseleti ernyőszervezet létrehozását, amely országos és nemzetközi szinten is képviseli a romániai magyar ifjúság sajátos érdekeit. Különböző tényezők hatására (gazdasági helyzet, kivándorlás, érdektelenség) sajnos néhány alapító tagszervezet megszűntette működését, de az utóbbi években újonnan létrejött, vagy újjászületett szervezetek léptek helyükbe. Ennek köszönhetően a MISZSZ, alkalmazkodva az állandóan változó körülményekhez, folyamatosan végzi ifjúsági rendezvényszervező, érdekképviseleti és érdekvédelmi tevékenységét. Jelenleg 22 tagszervezett tömörül a MISZSZ ernyője alá.

Corvina Könyvesház

A csíkszerdai Corvina Könyvesházban olykor könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat szerveznek, vagy mesedélelőttöt gyerekeknek.

 

 

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) immár több mint 160 éves múltra tekint vissza. A kamara, mint az ország legnagyobb taglétszámú gazdasági kamarája Budapest gazdasági, társadalmi közéletének meghatározó tényezője. Jelenleg közel 4000 tagja van a kereskedelem, az ipar, a szolgáltatás és a kézműipar területéről. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara legfőbb hivatásának tartja, hogy önkormányzati elven alapuló működésével előmozdítsa a gazdaság fejlődését és szerveződését, óvja az üzleti forgalom biztonságát és a piaci magatartás tisztességét, ellássa a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesítését.

Magyar Teátrumi Társaság

2008. november 24-én a Debreceni Csokonai Színház épületében tartotta meg alakuló közgyűlését a Magyar Teátrumi Társaság Egyesület, melynek 15 alapító tagja van. A Magyar Teátrumi Társaság elkötelezett a magyar színjátszás hagyományainak ápolása, a magyar nyelven játszó színházak partneri együttműködése és az érdemi, karakteres színházművészeti érdekképviselet mellett. Szándéka, hogy országos működési területen, az állam és az önkormányzatok által fenntartott, továbbá a más modell szerint működtetett színházak összefogását elősegítse. Emellett vállalja szakmai fórumok, találkozók, színházi fesztiválok közös szervezését és lebonyolítását, eseti és állandó művészeti közösségi fórumok működtetését, támogatását.

Infotér - Informatika a Társadalomért Egyesület

Az Informatika a Társadalomért Egyesület 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai kutató, tájékoztató, ismeretterjesztő munkájával hozzájáruljon a magyar információs társadalom fejlődéséhez. Célja a társadalom érdekképviselete, hogy a közszférában megvalósuló informatikai fejlesztések a társadalom érdekeit szolgálják. Magyarország információs és tudásalapú fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatban kutatási és tájékoztatási feladatokat lát el.

 

Pro Europa Liga

Az 1989 decemberében alapított Pro Europa Liga fő feladatának az etnikumközi feszültségek csökkentését, kiküszöbölését tartja. A liga véleménye szerint a kommunizmus bukása után a közép-kelet európai demokrácia és ezen belül Erdély stabilitására-fejlődésére nézve a fő veszélyt a szélsőséges nacionalizmus jelentette, amit ők a helyi közösségek, a kisebbségi szervezetek, a hatóságok és a politikum bevonásával, különböző rendezvények és projektek lebonyolításával próbálnak tompítani. A kisebbség- és emberjogvédelmi célokat is felvállaló Pro Europa Liga a nemzeti közösségeket érintő bizalomépítését, a társadalmi szolidaritást és a kölcsönös megértést bátorítja.

Rákóczi Szövetség

A Rákóczi Szövetség 1989-ben azért jött létre, hogy a határon túl (elsősorban a Felvidéken és Kárpátalján) élő magyar kisebbségek nemzeti, kulturális, szellemi, közművelődési és érdekképviseleti tevékenységét segítse és hatékonyan részt vállaljon identitástudatuk megőrzésében. A szövetség, központi irodája és a Kárpát-medence szerte működő mintegy 350 helyi szervezete 1600 tagja révén gazdag programsorozatot valósít meg minden évben. A Rákóczi Szövetséget 1998-ban a Fővárosi Bíróság a Szövetséget kiemelten közhasznú szervezetté nyilvánította.

 

Magyar Turizmus Zrt.

A Magyar Turizmus Zrt. nemzeti turisztikai marketingszervezet, amelyet 1994. március 1-jén Magyar Turisztikai Szolgálat néven hoztak létre. A Magyar Turizmus Zrt. küldetése, hogy hozzájáruljon a hazai turisztikai kínálat piacra viteléhez és ezáltal elősegítse a Magyarországon realizálódó belföldi és nemzetközi turizmusból származó bevételek növelését. Feladatai között szerepel Magyarország mint turisztikai desztináció arculatépítése, imázsának javítása, ismertségének növelése, illetve információ biztosítása a turisták és a külföldi turisztikai szakma számára.

Élő Erdély Egyesület

Az Élő Erdély Egyesület Erdély fejlesztéséért tevékenykedő egyének közössége. Céljuk Erdély kulturális, természeti és emberi- és szervezeti erőforrásainak feltérképezése, népszerűsítése és hatékony hasznosítása Erdély és tájegységeinek fejlesztése érdekében Tevékenységi területük Erdélyhez kapcsolódó információk gyűjtése, rendszerezése, régiómarketing, fejlesztési stratégiák kidolgozása, illetve egy Erdély fejlesztéséért tevékenykedő szakmai közösség kialakítása, megerősítése. Az Élő Erdély Egyesület tevékenységét az Erdélyben gondolkodó egyének és közösségek együttműködésére alapozza.
 

Hargita Megye Tanácsa

Temesvári Magyar Diákszervezet

A Temesvári Magyar Diákszervezet – TMD egyike a legrégebb működő magyar diákszervezeteknek, amely több mint 20 éve kulcsszerepet tölt be a temesvári diákéletben, célcsoportja a Temesváron tanuló egyetemisták közössége, viszont rendezvényei jórészt egész Temesvár magyarságának szólnak. A TMD változatos programokat kínál úgy a szórakozás, mint az oktatás és önfejlesztés terén, valamint lehetőséget teremt a friss egyetemisták közösségbe való beilleszkedésre. A szervezet életéről és rendezvényeiről a www.tmd.ro weboldalon olvashattok.

 

keddszerdacsütörtökpéntekszombat
Kisszínpad – MIT-sátor: De la Funk; DEEJAY LILBOY & NICK HAVSEN
Csűr: Dj JOHNNY
DEPO: Ethnofil (Live); Carioca - DEPO OPENING PARTY - Vygo, Saboar
© 2014-2015, tusvanyos.ro